Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 15.01.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 15.01.2010 : Bản Tự thuật về Pháp nạn III dưới thời Cộng sản trong mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” & Nghe truyền thông, báo chí quốc tế kính ngưỡng và tán thán bậc Cao tăng lãnh đạo Phật giáo Việt Nam : Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××