Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 01.01.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 01.01.2010 : Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang về bản Tự thuật Pháp nạn III dưới thời Cộng sản, phần nói về cuộc họp Viện Hoá Đạo sau ngày 30.4.1975 với sự hiện diện của Đại lão Hoà thượng Thích Đôn Hậu”.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××