Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 10.04.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 10.4.2009 : Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đọc Lời Kêu gọi Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia trong suốt tháng 5 để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng & Nghe ký giả Ỷ Lan phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ về nội dung Lời Kêu gọi

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××