Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 03.04.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 3.4.2009 : Chương trình đặc biệt về việc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Đồng bào trong nước Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia trong suốt tháng 5 để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây ra đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng rơi vào tay Trung Cộng

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××