Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 30.01.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 30.1.2009 : Nghe lại tiếng nói Chúc Xuân của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang & các lời Chúc Tết của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Thượng tọa Thích Viên Định, Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Vương quốc Anh, và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Ed Royce

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××